Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Wilgenwonder is opgericht voor kinderen, ouders en volwassenen door Saroj Prior, gevestigd in Sint Pancras en ingeschreven onder nummer 69543453 bij de Kamer van Koophandel.

2. Verhindering

Bij afzeggen dien je dit zo snel mogelijk door te geven, zodat we een nieuwe afspraak kunnen plannen. Je kunt een consult afzeggen door een email te sturen of de voicemail in te spreken. Bij afzeggen binnen 24 uur voorafgaand aan het consult, wordt het consult volledig in rekening gebracht.
Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk.

3. Aanmelden

Je kan je kind en/of jezelf aanmelden door telefonisch of via de e-mail een afspraak te maken.

4.Tarieven

Het is goed om op de hoogte te zijn van de kosten, deze kun je vinden op de website of na te vragen bij Wilgenwonder.
Wanneer je na het intakegesprek besluit niet verder te gaan met coaching betaal je alleen voor het intakegesprek.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig is, of bij afspraken met derden, wordt het gangbare tarief berekend.

5. Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt plaats na iedere sessie, dit kan contant of direct overmaken op mijn Rabobankrekening, nummer: NL26RABO0325598711.
Na elke sessie krijg je de (reeds overgemaakte) factuur mee naar huis.

6. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Wilgenwonder u eerst aan om contact op te nemen met je huisarts.
Wilgenwonder sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Wilgenwonder, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wilgenwonder.

7. Vertrouwelijkheid

Voor kinderen jonger dan 12 jaar is er geen sprake van geheimhouding tussen de coach en de gezaghebbende ouders/ verzorgers.
Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar beslist de coach, na overleg met het kind, zelf over welke details de gezaghebbende ouders/ verzorgers ingelicht worden.

8. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

De begeleiding start uitsluitend met de instemming van beiden gezaghebbende ouders/ verzorgers. Er zal bij de intake een handtekening worden gevraagd van beide ouders. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/ verzorger.

9. Verslag

Op verzoek kan er een schriftelijk verslag voor derden (bijvoorbeeld school) door Wilgenwonder worden gemaakt. De kosten hiervoor zijn op te vragen bij Wilgenwonder. Voor het opstellen van dit verslag wordt 1,5 uur in rekening gebracht. Je bent zelf verantwoordelijk voor dit verslag en beslis zelf of ze voor de informatie met de school of andere hulpverleners willen delen. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen meebeslissen over het verslag en boven de 16 jaar wordt het verslag alleen opgesteld op verzoek van het kind zelf.

10. Observatie

Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Uiteraard geldt hier het standaard uurtarief.

11. Wijzigingen voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Wilgenwonder, www.wilgenwonder.nl
Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12. Diagnose

Wilgenwonder helpt je met het oplossen van klachten, vragen of problemen welke je leven beïnvloeden op een onaangename manier.
Het zorgvuldig stellen van een diagnose is voorbehouden aan de psycholoog, deze bespreekt met je of er sprake is van een DSM-V diagnose en of de behandeling ervan onder de verzekerde zorg valt.

13. Meldcode

Wilgenwonder is verplicht tot melden wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er sprake is van kindermishandeling, kindermisbruik of huiselijk geweld. Wilgenwonder zal eerste instantie in gesprek gaan met de ouders. Wanneer dit niet mogelijk is, is Wilgenwonder genoodzaakt dit te melden bij het meldpunt huislijk geweld en kindermishandeling.

14. Klachten

Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om jouw kind goed te begeleiden. Echter kan het toch voorkomen dat je een klacht hebt. Neem dan contact op met Wilgenwonder. We zullen dan samen naar een oplossing zoeken, mocht dit niet lukken kan je je wenden tot de klachtenregeling van Adiona.